Puja Sponsors

Pooja Sponsors for the year 2019

Shasti Puja:

Mrs.Ruma Ghosh & Dr.Surajit Ghosh

Saptami Puja:

Mr.Sourangshu Roy

Mr.Abhishek, Mrs.Kajori & Sashwat Ganguly

Dr.Sudip, Dr.Mousumi & Neha Sinha

Aastami Puja:

Mr.Sourav Das, Mrs.Antara & Ojaswini Das

Mr.Pamir Mallick, Mrs.Moli & Arushi Mallick

Dr.Simal Saha, Dr.Sikha Saha, Lyon & Neil Saha

Dr.Debashish Pal, Mrs.Sudeshna & Sneha Pal

Mr.Kali Singh, Mrs.Debashree, Sriyan & Kashvi

Mr.Hemant Ghosh

Mr.Sanjeev Kulkarni

Dr.Sourojyothi Basu, Mrs.Sumana Basu & Soutrik Basu

Nabami Puja:

Mr.Samya Bhattacharya, Mrs.Paromita & Sandrota

Mr.Sumon Ghosh

Mr.Ganapati Sahoo, Mrs.Sonali & Neil Sahoo

Dr.Anup Chowdury

Lakshmi Puja:

Mr.Ram Vadlamani, Mrs.Reena & Krish Vadlamani

Kali Puja:

Mr.Pradip Gupta & Mrs.Jayanti Gupta

Mr.Kali Singh, Mrs.Debashree, Sriyan & Kashvi

Get Involved